A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.09.2020, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Ewidencja kontroli przeprowadzonych w SFPK Sp. z o. o.

  Lp. Nazwa organu kontroli Data przeprowadzenia kontroli Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli
  1. Bank Gospodarstwa Krajowego 29.06.2004 Wizytacja celem skonfrontowania sytuacji Funduszu przedstawionej we "Wniosku o objęcie udziałów Funduszu" ze stanem faktycznym.
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego 16.05.2005 Kontrola w zakresie utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności finansowej spółki i zarządzania finansami w Samorządowy Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu
  3. Bank Gospodarstwa Krajowego 25.10.2005 Kontrola działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności finansowej spółki i zarządzania finansami w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o .o. z siedzibą w Gostyniu.
  4. Bank Gospodarstwa Krajowego 09.05.2006 Kontrola w zakresie utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej funduszu, a w szczególności: dokumentacji związanej z wypłatami z tytułu udzielonych poręczeń w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o .o. z siedzibą w Gostyniu
  5. Bank Gospodarstwa Krajowego 15.11.2006 Kontrola w zakresie utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu
  6. Bank Gospodarstwa Krajowego 06.06.2007 Kontrola w zakresie utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o .o . Z siedzibą w Gostyniu
  7. Bank Gospodarstwa Krajowego 14.09.2007 Kontrola w zakresie utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, jakości portfela oraz działalności operacyjnej w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o .o. z siedzibą w Gostyniu
  8. Urząd Kontroli Skarbowej 06.11.2007-31.01.2008 Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji SPO "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"; projekt nr WKP 1 1.2.2/3/2005/3/33/u
  9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 17.01.2008 Kontrola w zakresie poprawności rozliczenia projektu "Powiększenie Kapitału Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu poprzez jego dokapitalizowanie."
  10. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu 08.02.2008 Kontrola w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
  11. Bank Gospodarstwa Krajowego 25.04.2008 Kontrola w zakresie utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu
  12. Bank Gospodarstwa Krajowego 15.10.2008 Kontrola w zakresie utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu
  13. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu 17.09.2009 Kontrola skierowanych na staż osób
  14. Bank Gospodarstwa Krajowego 24.09.2009 Kontrola w zakresie utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, jakości portfela oraz działalności operacyjnej w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o .o. z siedzibą w Gostyniu
  15. Bank Gospodarstwa Krajowego 01.07.2010 Kontrola w zakresie: 1) utrzymywania standardów prowadzenia działalności poręczycielskiej, 2) jakości portfela oraz działalności operacyjnej
  16. Bank Gospodarstwa Krajowego 15.07.2010 Kontrola wybranych umów poręczeniowych i innych dokumentów
  17. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 08.12.2010 Kontrola projektu realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr WKP_1/1.2.2/3/2005/3/33u
  18. Bank Gospodarstwa Krajowego 14-16.03.2011r. Poprawność Operacji II Stopnia w aspekcie prawidłowego wyliczenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Pośrednikowi Finansowemu z tytułu Zachęty na 31 grudnia 2010 roku.
  19. Bank Gospodarstwa Krajowego 13.07.2011 Kontrola w zakresie: 1) udzielania i wypłaty poręczeń, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, 2) prawidłowości tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością poręczeniową, 3) prawidłowość przechowywania przyjętych przez fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń.
  20. Bank Gospodarstwa Krajowego 24.11.2011 Weryfikacja czy w przypadku Operacji II Stopnia wyłonionych przez Instytucję Zarządzającą w ramach wewnętrznej "kontroli krzyżowej" nie wystąpiło nakładanie się dofinansowania, o którym mowa w pkt 3.5 Umowy Operacyjnej - reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWW/2/010.
  21. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 18.01.2012 Kontrola prawidłowości realizacji zadań Pośrednika Finansowego, określonych w umowie operacyjnej - reporęczeniu nr 1.1/2010/FPJWW/2/010.
  22. Bank Gospodarstwa Krajowego 27-28.09.2012 Kontrola w zakresie: 1) udzielania i wypłaty poręczeń, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń; 2) prawidłowości tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością poręczeniową, czyli przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących oceny ryzyka poręczeniowego i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością poręczeniową, w tym zasady oceny ryzyka klienta i transakcji oraz jakości portfela poręczeń; 3) prawidłowości przechowywania przyjętych przez fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń; 4) prawidłowości lokowania środków Funduszu, czyli przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących lokowania środków.
  23. Bank Gospodarstwa Krajowego 12-13.06.2013 Poprawność realizacji Umowy Operacyjnej - Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWW/2/010 w obszarze kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu, realizacji zaleceń pokontrolnych (Kontrola nr 1.1/2010/FPJWW/2/010/KP/6)
  24. Bank Gospodarstwa Krajowego 12.06.2013 Poprawność realizacji Umowy Operacyjnej - Reporęczenie nr 1.2/2011/FPJWW/3/055 w obszarze Operacji II Stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu.
  25. Bank Gospodarstwa Krajowego 12.06.2013 Poprawność realizacji Umowy Operacyjnej - Reporęczenie nr 1.3/2012/FPJWW/3/081 w obszarze Operacji II Stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu.
  26. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 06.12.2013-07.03.2014 Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (audyt z art.. 62. ust 1 lit. A rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999)
  27. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 25.03.2014 Zakres kontroli: 1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; 4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  28. Bank Gospodarstwa Krajowego 21.09.2015 - 23.09.2015 Poprawność realizacji Umowy Operacyjnej - Reporęczenie nr 1.4/2013/FPJWW/1/153 w obszarze Operacji II Stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu.
  29. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 04.07.2017

  Zakres kontroli:1)Prawdłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego2)Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń tego typu.3)Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych

  30. Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 29.01.2018- 30.01.2018 Kontrola planowa w zakresie realizacji Umowy Operacyjnej - Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW/1/182 oraz weryfikacja prowadzonych postępowań windykacyjnych w ramach Umów Operacyjnych nr 1.1/2010/FPJWW/2/010 i 1.2/2011/FPJWW/3/055.
  31. Bank Gospodarstwa Krajowego 03.12.2018 Zakres kontroli: 1) badanie wysokości zaangażowania wynikające z porfela aktywnych poręczeń; 2) badanie portfela poręczeń wypłaconych w 2017 roku; 3) prawidłowość utworzenia rezerw na poręczenia wypłacone w 2017 roku w odniesieniu do wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością poręczeniową.
  32. Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 27.03.2019- 03.04.2019 Kontrola planowa w zakresie realizacji Umowy Operacyjnej - Reporęczenie nr 1.7/2016/FPJWW/2/284.
  33. Bank Gospodarstwa Krajowego 13.06.2019- 14.06.2019 Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr 3/RPWP/14817/2018/II/DIF/100 w obszarze Umów Poręczenia, kontroli u Ostatecznych Odbiorców oraz działań informacyjnych i promocyjnych.
  34. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 20.02.2020 Kontrola prawidłowości realizacji postanowień Umowy Operacyjnej nr 3/RPWP/14817/2018/II/DIF/100 z dnia 30 marca 2018 r.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Izabela Chuda
  Publikacja dnia: 16.09.2020
  Podpisał: Maja Biderman
  Dokument z dnia: 16.09.2020
  Dokument oglądany razy: 1857
MegaBIP free