A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
BIP.gov.pl

  Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej SFPK Sp. z o. o. w Gostyniu

  Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

  Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek i transakcji leasingowych oraz udziela poręczeń wadialnych dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego oraz powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego oraz trzebnickiego. 
  Dzięki udzielonym poręczeniom dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Spółka przyczynia się do ich rozwoju.

  Cele, jakie Spółka chce osiągnąć przy udzielaniu poręczeń kredytów, 
  prezentują się następująco:

  - zmniejszenie bezrobocia, poprzez ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MSP) do kapitału zewnętrznego, a przez to umożliwienie im rozwoju do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy;
  - wspieranie rozwoju lokalnego, dzięki działaniom mającym na celu "złamanie" barier utrudniających powstawanie nowych firm;
  - wspieranie przedsięwzięć gospodarczych mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

  22.04.2008 r. została podpisana umowa o konsorcjum pomiędzy Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. a Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą liczyć na poręczenie zwiększonej kwoty kredytu.

  Dostęp do informacji publicznej

  Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

  Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składania pisemnego wniosku.

  Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą handlową) może nastąpić za zgodą Prezesa Zarządu. Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową.

  Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego mu prawa.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Izabela Chuda
  Publikacja dnia: 24.02.2021
  Podpisał: Izabela Chuda
  Dokument z dnia: 24.02.2021
  Dokument oglądany razy: 20986
MegaBIP free