A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
BIP.gov.pl

  Rodzaje poręczeń

   

  Poręczenia KREDYTÓW / POŻYCZEK BANKOWYCH

  PARAMETRY PORĘCZEŃ:

  • Maksymalna kwota poręczenia wynosi: 1.000.000 zł
  • Wartość finansowania: do 70%
  • Maksymalny okres poręczenia: 60  m-cy
  • Prowizja: uzależniona od rodzaju transakcji, czasu trwania poręczenia, rodzaju spłaty transakcji : od 0,50% do 3,20%  (opłata jednorazowa, wyliczana jest od kwoty poręczenia), minimalna kwota prowizji wynosi 250 zł
  • Możliwość udzielenia poręczenia w ramach konsorcjum z Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - wówczas maksymalna kwota poręczenia wynosi 1.650.000 zł lub 80% wartości transakcji


  PROWIZJA
  BEZPŁATNIE
  w ramach projektu JEREMIE II lub REPO (J3)
  - szczegółowa informacja dotycząca warunków udzielania poręczenia w ramach JEREMIE II - link
  - szczegółowa informacja dotycząca warunków udzielania poręczenia w ramach REPO (J3) - link

   

  OKRES DO 1,0 ROKU

  OKRES DO 1,5 ROKU

  1,5 – 2,5 ROKU

  2,5 – 3,5 ROKU

  3,5 – 5,0
  LAT

  Poręczenie pomostowe - do czasu uprawomocnienia się innychzabezpieczeń

  0,50%

  0,80% - - -

  Kredyt bankowy inwestycyjny

       1,70%

       1,95%

     2,10%

     2,40%

  2,90%

  Kredyt
  bankowy obrotowy

  spłacany jednorazowo na koniec okresu kredytowania

       1,70%

       1,90%

     2,20%

      2,45%

  2,95%

  Spłacany ratalnie

       1,55%

       1,80%

     2,00%

      2,20%

  2,75%

  Bankowa pożyczka pieniężna
  na działalność gospodarczą

      1,80%

       2,10%

      2,40%

      2,70%

  3,20%

     Poręczenia POŻYCZEK z IOB

  PARAMETRY PORĘCZEŃ:

  • Maksymalna kwota poręczenia wynosi: 1.000.000 zł
  • Wartość finansowania:  60% / 70% (uzależniona od umowy zawartej z Instytucją Finansującą)
  • Maksymalny okres poręczenia: 60  m-cy
  • Prowizja: czasu trwania poręczenia: od 2,20% do 3,90%  (opłata jednorazowa, wyliczana jest od kwoty poręczenia), minimalna kwota prowizji wynosi 250 zł


  PROWIZJA
  BEZPŁATNIE w ramach projektu JEREMIE II lub REPO (J3)
  - szczegółowa informacja dotycząca warunków udzielania poręczenia w ramach JEREMIE II - link
  - szczegółowa informacja dotycząca warunków udzielania poręczenia w ramach REPO (J3) - link

   

  OKRES DO 1,0 ROKU

  OKRES DO 1,5 ROKU

  1,5 – 2,5 ROKU

  2,5 – 3,5 ROKU

  3,5 – 5,0
  LAT

  Pożyczka z innych instytucji finansowych 2,20% 2,60% 2,90% 3,20% 3,90%

     Poręczenia LEASINGÓW

  Przedsiębiorco! Tylko kilka  kroków dzieli Cię od uzyskania poręczenia Twojego leasingu!

  1. Klient zainteresowany leasingiem udaje się do placówki Firmy Leasingowej.
  2. Pracownik Firmy Leasingowej proponuje Klientowi leasing z zabezpieczeniem w postaci poręczenia SFPK Sp. z o.o.
  3. Pracownik Firmy Leasingowej kontaktuje się z Funduszem w celu weryfikacji numeru PKD Klienta i możliwości zakwalifikowania go do ustanowienia promocyjnych stawek za poręczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE!
  4. Pracownik Firmy Leasingowej uzyskuje od Klienta dokumenty niezbędne do analizy o udzielenie leasingu zabezpieczonego poręczeniem oraz przekazuje je w jego imieniu do Funduszu.
  5. Pracownik Funduszu analizuje dokumenty finansowe Klienta, po dokonanej analizie podejmowana jest decyzja
   o przyznaniu poręczenia.
  6. Dokumenty poręczeniowe przekazywane są do Pracownika Firmy Leasingowej.
  7. Podpisanie przez Klienta dokumentów leasingowych oraz poręczenia odbywa w placówce Firmy Leasingowej.

   

  PARAMETRY PORĘCZEŃ TRANSAKCJI LEASINGOWYCH:                                                                                                                                   

  • Maksymalna kwota poręczenia wynosi: 1.000.000,00 zł
  • Wartość finansowania: do 80%
  • Maksymalny okres poręczenia: 66  m-cy
  • Prowizja za poręczenie leasingu (udzielone na warunkach standardowych): uzależniona od przedziału procentowego poręczenia oraz od okresu poręczenia: od 0,80% do 2,60%  (opłata jednorazowa)
  • Brak prowizji za poręczenie leasingu w ramach projektu REPO (J3) - szczegółowa informacja dotycząca warunków udzielania poręczenia   - link

     Poręczenia WADIALNE

  BEZGOTÓWKOWE WNOSZENIE WADIUM

  Przedsiębiorco!
  Wiemy jak zwiększyć możliwość odniesienia sukcesu biorąc udział w kilku przetargach jednocześnie nie angażując gotówki!

  PORĘCZENIE WADIALNE
  Zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się wnoszenie wadium przetargowego w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  - w tym SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W GOSTYNIU.

  KARTA WADIALNA
  Fundusz uruchamia Przedsiębiorcy odnawialna linia poręczeń wadialnych, w ramach której Przedsiębiorca, jako uczestnik przetargu, korzysta z poręczeń w zakresie wnoszenia wadium. Powołując się na numer identyfikacyjny karty wadialnej Przedsiębiorca zleca Funduszowi wystawienie poręczenia wadialnego.

  SCHEMAT DZIAŁANIA KARTY WADIALNEJ

  PARAMETRY PORĘCZENIA WADIALNEGO

                              Waluta                   PLN
                      % zabezpieczenia       100% wartości wadium
             Maksymalna wartość odnawialnej linii
                      poręczeń wadialnych
             1 000 000,00 zł
                       Okres ważności linii              12 miesięcy
              Maksymalna wartość jednostkowego
                      poręczenia w ramach linii
               500 000,00 zł
              Maksymalny okres trwania poręczenia                  90 dni

   

  KORZYŚCI KORZYSTANIA Z KARTY WADIALNEJ
  • brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych
  • zwiększenie możliwości w zakresie uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie
  • szybka procedura przyznania karty wadialnej i wnoszenia wadium w formie poręczenia
  • wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu
  • niski koszt otrzymania poręczenia

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNANIA KARTY WADIALNEJ
  1. Wniosek o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych.
  2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych poręczyciela.
  3. Klauzula informacyjna.
  4. Dokumenty rejestrowe:
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS
  • zaświadczenie REGON
  • zaświadczenie NIP
  5. Zaświadczenia:
  • Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem (3 miesiące) / oświadczenie
  • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (3 miesiące) / oświadczenie
  6. Dokumenty finansowe (za dwa okresy):
  • Bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok kalendarzowy + okres bieżący
  • Deklaracja roczna składane do US za ostatni rok kalendarzowy
  • Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów – wydruk za ostatni rok kalendarzowy + okres bieżący

  WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYDANIA PORĘCZENIA W RAMACH KARTY WADIALNEJ
  1. Wniosek o wystawienie poręczenia w ramach odnawialnej linii poręczeń wadialnych.

  TARYFA OPŁAT ZA PORĘCZENIA WADIALNE

     Opłata za przyznanie
   odnawialnej linii wadialnej

           30 dni
           60 dni
           90 dni

                 0,50%
                 1,00%
                 1,50%
   Zmiany okresu poręczenia  Przesunięcie okresu
         poręczenia
             BEZPŁATNIE
   Wydłużenie okresu
        poręczenia
     Proporcjonalnie do ilości dni
   i pułapów określonych powyżej

   

  Minimalna kwota prowizji za poręczenie wadialne wynosi 100 zł.

  BRAK prowizji za poręczenie wadialne w ramach projektu REPO (J3) - szczegółowa informacja dotycząca warunków udzielania poręczenia  - link

  Szczegółowe informacje na temat poręczeń wadialnych znajdują się w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.

   


  Poręczenia GWARANCJI BANKOWYCH

  PARAMETRY PORĘCZEŃ:

  • Maksymalna kwota poręczenia wynosi: 1.000.000 zł
  • Wartość finansowania: do 70%
  • Maksymalny okres poręczenia: 60  m-cy
  • Prowizja: uzależniona od rodzaju transakcji, czasu trwania poręczenia, rodzaju spłaty transakcji : od 1,50% do 3,00%  (opłata jednorazowa, wyliczana jest od kwoty poręczenia), minimalna kwota prowizji wynosi 250 zł


  PROWIZJA
  BEZPŁATNIE w ramach projektu REPO (J3) -szczegółowa informacja dotycząca warunków udzielania poręczenia -link

    OKRES DO 1,0 ROKU OD 1 ROKU DO 3 LAT OD 3 DO 5 LAT
  Gwarancja bankowa 1,50% 2,30% 3,00%

     Poręczenia PRODUKTÓW PUP

  Do jakich produktów z Powiatowych Urzędów Pracy można uzyskać poręczenie
  Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.?

    PORĘCZENIA
  NA WZROST POTENCJAŁU FIRMY
  PORĘCZENIA
  NA START WYMARZONEGO BIZNESU
  produkt PUP refundacja kosztów wyposażenia lub
  doposażenia stanowiska pracy
  dotacje na założenie działalności gospodarczej
  gdzie po wsparcie? POWIATOWY URZĄD PRACY W GOSTYNIU
  POWIATOWY URZĄD PRACY W RAWICZU
  POWIATOWY URZĄD PRACY W LESZNIE
  POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIANIE
  maksymalny pułap zabezpieczenia 70% 70%
  wysokość prowizji 2,5%, min. 250 zł
  liczona od wartości poręczenia
  płatna jednorazowo!
  5%, min. 250 zł
  liczona od wartości poręczenia
  płatna jednorazowo!
   jak uzyskać poręczenie?

  KROK 1: złóż wniosek wraz z dokumentami
  KROK 2: podpisz umowę o dofinansowanie z PUP i poręczenie SFPK
  KROK 3: otrzymaj Środki
  KROK 4: REALIZUJ SWOJE PLANY I ROZWIJAJ SWOJA FIRMĘ!

  KROK 1: złóż wniosek wraz z dokumentami
  KROK 2: uzyskaj promesę poręczeniową
  KROK 3: podpisz umowę o dofinansowanie z PUP i otrzymaj Środki
  KROK 4: zarejestruj działalność i uzyskaj status MŚP
  KROK 5: podpisz umowę z SFPK
  KROK 6: REALIZUJ BIZNES PLAN I ROZWIJAJ SWOJA FIRMĘ

     Poręczenia POŻYCZKI RATUJ BIZNES

  Ogłoszony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemiczny ma wyraźny wpływ na  sytuację ekonomiczną firm.
  W celu złagodzenia negatywnych skutków Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o. daje możliwość mikro i małym przedsiębiorcom ubiegania się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  

  Wsparcie udzielane jest we współpracy Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. i Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w oparciu o Raport z Działań Pakiet Pomocowy COVID-19 Miasta Leszna.


  PARAMETRY PORĘCZENIA:

  • Maksymalna kwota poręczenia wynosi: 12.000 zł
  • Wartość finansowania:  60%
  • Maksymalny okres poręczenia: 60  m-cy
  • Prowizja: 1% wartości poręczenia 
                (opłata jednorazowa, wyliczana jest od kwoty poręczenia).

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

  • Mikro i mali przedsiębiorcy zamieszkali w Lesznie albo posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna.

  Preferowane będą
  - firmy, które rozpoczęły działalność po 01.02.2020r.
  - firmy, które musiały w obecnej sytuacji epidemicznej zrezygnować z wykonywania działalności gospodarczej,
  - osoby, które nie mają innych źródeł dochodów.

  NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ?

  • Na pokrycie udokumentowanych bieżących kosztów prowadzenia działalności poniesionych po 01.03.2020r., w tym np. czynsz, opłaty eksploatacyjne, niezapłacone faktury na zakup towarów, wynagrodzenia, ZUS, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania danych wydatków ze środków przekazywanych przez Urząd pracy lub ich umorzenia np. w ramach pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo kwota przyznanego wsparcia jest niewystarczająca do pełnego pokrycia kosztów/wydatków.

  DOKUMENTY APLIKACYJNE

  • wniosek o poręczenie – druk pdf
  • wniosek o pożyczkę dostępny na stronie internetowej LCB - link

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
  65 572-36-33
  info@fundusz.gostyn.pl

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POŻYCZCE RATUJ BIZNES - link

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Izabela Chuda
  Publikacja dnia: 16.09.2020
  Podpisał: Maja Biderman
  Dokument z dnia: 16.09.2020
  Dokument oglądany razy: 1258
MegaBIP free