A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
BIP.gov.pl

  Schemat udzielania poręczeń

   

  Przedsiębiorco! Tylko 6 kroków dzieli Cię od uzyskania poręczenia Twojego kredytu!

  1 KROK

  Komu udzielamy poręczenia?
  Przedmiotem działania Funduszu jest udzielanie poręczeń kredytowych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego oraz na terenie powiatu: milickiego, górowskiego, wschowskiego, trzebnickiego. 

  2 KROK

  Jakie warunki muszą spełniać podmioty gospodarcze starające się o poręczenie?
  Fundusz udziela poręczeń kredytowych Wnioskodawcom spełniającym następujące warunki:

  • prowadzą działalność zarejestrowaną we właściwym organie rejestrowym lub ewidencyjnym,
  • posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu zaciągniętego w Instytucji Finansującej w terminach określonych 
   w umowie kredytowej zawartej z tą instytucją,
  • nie należą do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwowej w celu ratowania 
   i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004).
  • w świetle obowiązujących przepisów będącego mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą 

  Co może być objęte poręczeniem?
  Poręczeniem mogą być objęte kredyty/pożyczki oferowane przez Instytucję Finansującą, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MSP.

  Jaka jest maksymalna kwota poręczenia?
  Maksymalna kwota udzielenia poręczenia wynosi 1.000.000,00 zł, przy czym nie może przekroczyć 70% wartości poręczonego kredytu. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym. Od udzielonego poręczenia Fundusz pobiera od klienta jednorazową prowizję.

  3 KROK

  JEŚLI PRZEDSIĘBIORCA KWALIFIKUJE SIĘ NA WW. WARUNKI, TO W DALSZEJ CZĘŚCI JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PORĘCZENIE

  Gdzie kierować i jak rozpatrywane są wnioski o poręczenie?

  Wnioski o udzielenie poręczenia powinny być kierowane bezpośrednio do siedziby Funduszu:
  Gostyń, Rynek 6, tel.(065) 572-36-33
  Bądź „okienka funduszu”, które znajdują się w:
  Ostrowie Wielkopolskim, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, tel/fax: 62 736 10 27
  Krotoszynie (UMiG), ul. Kołłątaja 7, pok. 46; tel. (062) 722-74-81 , (062) 722-74-81
  Rawiczu (UMiG), ul. Piłsudskiego 21, pok. 104; tel. (065) 546-54-07 , (065) 546-54-07
  Dolsku (UMiG), Pl. Wyzwolenia 4, pok. 5; tel. (061) 282-50- (061) 282-50-01
  Kościanie, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - ul. Rzemieślnicza 2, tel/ fax (065) 512-77-83
  Lesznie (UM) - ul. Jana Pawła II 21a, tel. (065) 529 54 03
  lub za pośrednictwem współpracujących z Funduszem Instytucji Finansujących.

  4 KROK

  Wnioski wraz dołączonymi dokumentami zostają poddane niezależnej analizie ekonomiczno-finansowej, której dokonuje Zarząd bądź wyznaczony przez niego pracownik, po czym wyniki sporządzonej analizy są referowane podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. Komisja dokonuje oceny wniosku stosując kryteria zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

  5 KROK

  Fundusz wydaje opinię o udzieleniu bądź nie udzieleniu poręczenia w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

  6 KROK

  Fundusz ustanawia prawne zabezpieczenia udzielanego poręczenia, każdorazowo w postaci weksla In blanco wraz z deklaracja wekslową kredytobiorcy. Dodatkowo Klient podpisuje umowę poręczenia. Fundusz może ustanowić w szczególnych przypadkach inne zabezpieczenia udzielonego poręczenia.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Izabela Chuda
  Publikacja dnia: 16.09.2020
  Podpisał: Maja Biderman
  Dokument z dnia: 16.09.2020
  Dokument oglądany razy: 1167
MegaBIP free